TNHH KM UNION | 0932.124.427TNHH KM UNION | 0932.124.427

Tác giả: admin

blank

Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử là gì?

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ Điều 386 Chương XXIV Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 ngày 27/11/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 12/2017/QH14 ngày 26/06/2017 (sau đây gọi tắt là Bộ luật hình sự) quy định tội vi phạm việc niêm phong, kê biên […]
Chi tiết
blank

Bãi bỏ toàn bộ 27 văn bản QPPL của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 24/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 35/2021/QĐ-TTg về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 27 văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng, đơn cử như: – Quyết định 118-TTg ngày 26/3/1993 về việc mua tin kinh tế chuyên ngành của các hãng […]
Chi tiết
blank

Thay đổi điều kiện được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất

Điều kiện để NLĐ, người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất trước đây được hướng dẫn tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (nay được sửa đổi tại Quyết định 33/2021/QĐ-TTg), cụ thể như sau: – Người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng […]
Chi tiết
Designed by W.O.A.
blank