TNHH KM UNION | 0932.124.427TNHH KM UNION | 0932.124.427

Pháp lý ngành xây dựng

 • Dịch vụ nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
 • Dịch vụ thẩm duyệt thiết kế về PCCC
 • Dịch vụ xin phép xây dựng
 • Dịch vụ xin số nhà
 • Dịch vụ năng lực hoạt động xây dựng
 • Dịch vụ thỏa thuận cấp nước
 • Dịch vụ thỏa thuận thoát nước
 • Dịch vụ thỏa thuận cấp điện
 • Dịch vụ đấu nối giao thông
 • Dịch vụ thỏa thuận TMB 1/500
 • Dịch vụ xin phép xả thảiDịch vụ xin DTM
 • Dịch vụ chấp thuận độ cao tĩnh không
Designed by W.O.A.
blank